Wonen bij Amaliazorg

Amaliazorg is een volwaardige zorgaanbieder. U kunt bij ons terecht voor verzorging, maar ook voor verpleging. Diverse specialisten bieden u, wanneer dat nodig is, hun hulp aan.

Uw wensen en behoeften vormen altijd het uitgangspunt van de zorgverlening van Amaliazorg. Er vindt steeds een zorgvuldige, professionele afstemming plaats tussen uw vraag en het aanbod van behandeling, zorg- en dienstverlening. De cliënt staat centraal. Dat is richtinggevend in de samenspraak over de te verlenen zorg die is vastgelegd in het individuele zorgleefplan.

Er is aandacht voor uw levensgeschiedenis. Eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid worden gerespecteerd. U wordt gestimuleerd en ondersteund zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken. Binnen het zorgproces wordt gezocht naar een evenwicht tussen datgene waarvoor iemand zelf de verantwoordelijkheid nog kan dragen en datgene wat moet worden overgenomen. 

U kunt uw levensstijl zoveel mogelijk behouden en er wordt gestreefd naar maximale privacy; dat wil zeggen persoonlijke vrijheid, het beheren van persoonlijke informatie en keuzevrijheid. 

Binnen Amaliazorg heerst een klimaat van zorg en werken waarin de betrokkenheid van familie en relaties wordt gestimuleerd. 

U en onze medewerkers participeren op basis van gelijkwaardigheid. Medewerkers tonen respect en hebben aandacht voor eventuele problemen en uw beleving en natuurlijk ook van uw naasten. Zij zijn deskundig en zorgzaam.

Belevingsgerichte zorg, methodisch en multidisciplinair werken in een systeem met eerstverantwoordelijke verplegenden/verzorgenden (EVV) worden binnen het zorgmodel van Amaliazorg gerealiseerd.

Missie & visie

Missie
Amaliazorg biedt zorg, welzijn en wonen op locatie met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van bewoners te optimaliseren. De focus ligt op het bieden van goede zorg aan mensen met een psychogeriatrische (dementie) zorgvraag binnen de groepen voor het belevingsgericht groepswonen. Wij willen op dit gebied lokaal de meest gewilde aanbieder en werkgever zijn.

Visie
Onze bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners. Hiervoor werken we belevingsgericht. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek en afgestemd is op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Hierdoor kunnen bewoners optimaal belevingsgericht wonen en leven. Dit doen we samen met naasten, medewerkers en vrijwilligers die deze belevingsgerichte passie delen. Met als doel een zo groot mogelijk welzijn voor de bewoner in een omgeving die vertrouwen en veiligheid biedt.