Veelgestelde vragen over verhuizen naar een verpleeghuis

Bij een mogelijke verhuizing naar Amaliazorg komen veel termen, wetten en regels naar voren. Termen, wetten en regels die bij u waarschijnlijk vragen oproepen. Daarom geven wij hieronder antwoord op enkele veel gestelde vragen. 

Vanuit welke wet wordt verpleeghuiszorg vergoed?

De verpleeghuiszorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of u recht heeft op een vergoeding vanuit de Wlz. De Wlz is bedoeld voor mensen die blijvend (levenslang) zorg nodig hebben. U heeft zorg nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte of beperking of dementie. Het gaat dan om intensieve zorg: u heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling gaan wonen. Een indicatie vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Wat is een indicatie?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een plaats in onze woonzorgcentra of gebruik wilt maken van andere zorg- of dienstverlening van Amaliazorg, dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar vindt u meer informatie over het aanvragen van een indicatie.

Wat is een zorgprofiel?

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. Dat is een beschrijving van de zorg die u nodig heeft.  

Wachtlijstbeheer

Wanneer u over een Wlz-indicatie beschikt kunt u zich via het zorgkantoor aanmelden voor een verhuizing naar Amaliazorg. Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met een wachtlijst. Het cliëntservicebureau van Amaliazorg beheert de wachtlijsten. Zij spreken met u af hoe vaak ze u een update geven over de status van de wachtlijst. Dit is maatwerk. U kunt hier meer informatie over wachtlijsten vinden.

Wat is de eigen bijdrage?

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt zelf de eigen bijdrage berekenen via de website van het CAK. Bekijk ook eens de Bespaarservice eigen bijdrage van de Consumentenbond.

Wat is een zorgkantoor?

Zorgkantoren hebben een rol bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor sluit contracten met zorgaanbieders en zorgt ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Voor de locaties van Amaliazorg :

Wat is een wettelijk vertegenwoordiger?

Bewoners bij Amaliazorg kunnen vanwege dementie vaak niet meer zelf beslissingen nemen over hun zorg en gezondheid. Ofwel omdat ze de informatie over de zorg en/of behandeling niet kunnen begrijpen en afwegen, niet begrijpen wat de gevolgen van een besluit zijn en/of geen besluit kunnen nemen. Dan is het aan een (wettelijk) vertegenwoordiger om beslissingen te nemen. Wettelijk is vastgelegd wie vertegenwoordiger kunnen zijn (in volgorde):

  • Een curator of mentor = benoemd door de rechter
  • Een schriftelijk gemachtigde = benoemd door de cliënt zelf (in een schriftelijke verklaring)
  • De echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt = niet benoemd, vrijwillig
  • Een ouder / kind / broer / zus = niet benoemd, vrijwillig

Bij beslissingen over zorg en behandelingen kijkt Amaliazorg eerst of er een mentor of curator is, dan of er een schriftelijke gemachtigde is. Zo niet, dan kunnen de partner of de genoemde familieleden vertegenwoordiger zijn.

Iedere bewoner heeft recht op uitleg over de situatie en mag voor zover mogelijk altijd zijn mening geven. Ook over zaken waarover hij niet zelf kan beslissen. De vertegenwoordiger moet altijd overleggen met de bewoner, zolang dat enigszins mogelijk is.

Wat heeft de Wet zorg en dwang te maken met een verhuizing naar het verpleeghuis?

De Wet zorg en dwang regelt de verhuizing van mensen met dementie naar een zorginstelling als zij daar niet mee instemmen. Als de cliënt zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname. Binnen de Wet zorg en dwang heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) taken met betrekking tot opname en verblijf. Het CIZ onderzoekt bij een aanvraag voor opname en verblijf eerst of er bij de cliënt sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening (dementie). Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of opname en het verblijf noodzakelijk en geschikt is om het ernstig nadeel af te kunnen wenden. Ook wordt onderzocht of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Vervolgens geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af. Dit gebeurt wanneer de cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname en verblijf in een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet. Het Wzd-team van CIZ beoordeelt aanvragen voor opname en verblijf via een rechterlijke machtiging, verlenging inbewaringstelling of een voorwaardelijke machtiging en besluit vervolgens of er een verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend. Het is de rechter die uiteindelijk beslist of een machtiging daadwerkelijk wordt afgegeven. Daarnaast geeft het Wzd-team schriftelijk advies aan de officier van justitie die een verzoek tot een rechterlijke machtiging in het kader van de Wet forensische zorg (Wfz) voorbereidt. Meer informatie over de Wet zorg en dwang cindt u op www.dwangindezorg.nl

Dagactiviteiten vergoed vanuit Wlz of Wmo?

Dagactiviteiten kunnen vanuit twee wetten vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt.

Bron: www.informatielangdurigezorg.nl