Privacyverklaring

Amaliazorg vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Amaliazorg dan ook overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Amaliazorg gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Wij adviseren u om hier kennis van te nemen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

 • Stichting Amaliazorg gevestigd aan de Koestraat 37, 5688 AG Oirschot en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17200931
 • Stichting Amaliawonen gevestigd aan de Koestraat 37, 5688 AG Oirschot en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41090803
 • Stichting Vrienden van Hof van Bluyssen, gevestigd aan de Wilhelminastraat 29, 5721 AG Asten en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 

  66527643

Waarom verwerken wij gegevens

Als u bijvoorbeeld een vraag stelt via onze website, solliciteert of een formulier invult, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens van uzelf. Amaliazorg verwerkt deze gegevens om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw (aan)vraag, aanmelding, opmerking of sollicitatie. Ook kunnen wij gegevens gebruiken om de website te verbeteren en / of onze dienstverlening te verbeteren.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij mogen deze gegevens van u via de website verwerken, omdat:

 • U hier toestemming voor hebt gegeven (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 • Vanwege het op u verzoek nemen van precontractuele maatregelen (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Amaliazorg of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan maken wij per situatie kenbaar of de verwerking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Amaliazorg niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Cookies

Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Wij gebruiken een cookie om te kunnen bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor u en onze andere bezoekers. Dit meten wij met een cookie van Google Analytics.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak deze website bezocht wordt, op welke pagina’s bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor kunnen wij de navigatiestructuur en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u maken. De statistieken en rapportages herleiden wij niet naar personen. Wij gebruiken een cookie van Google Analytics voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • het optimaliseren van de website.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor amaliazorg.nl. U kunt de browser-plugin hier downloaden. Let op: de plugin werkt alleen voor Chrome.

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op een van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van uw browser te gaan:

Bedenk dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren moet instellen of opnieuw moet inloggen. Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, het kan zijn dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Amaliazorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en / of profilering.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Amaliazorg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Hiertoe zijn diverse maatregelen genomen. Personen die namens Amaliazorg toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Amaliazorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Functionaris Gegevensbescherming

Amaliazorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Amaliazorg over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG apporteert rechtstreeks aan de directeur / bestuurder van Amaliazorg. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@amaliazorg.nl.

Hall of fame

De afgelopen periode hebben een aantal personen ons getipt om de beveiliging van deze website nog verder te verbeteren. We zetten ze hieronder graag in het zonnetje:

 • Serge Lacroute
 • Shivam Kamboj 
 • Thomas van Voorst

Privacyverklaringen