Missie, visie en kernwaarden

Waar staat Amaliazorg voor, hoe gaan we met elkaar om en waar gaan we voor? Dat hebben we benoemd in onze missie, visie en kernwaarde. We werken volgens de missie, visie en kernwaarde. Bij ons handelen vragen we ons af of het klopt met onze missie, visie en kernwaarde.

Onze missie - waar staan we voor?

Amaliazorg is gespecialiseerd in het bieden van warme zorg, welzijn en wonen voor mensen met dementie. Dit doen we binnen de groepen voor het belevingsgericht groepswonen, maar ook daarbuiten. Daarnaast richten we ons steeds meer op het inzetten van onze prachtige gebouwen met grote tuinen voor ouderen met een welzijns-, woon- en zorgwens. Buiten onze locaties kijken we hoe we de ouderen die binnen één  kilometer van onze locaties wonen van dienst kunnen zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Onze visie - hoe doen we dat?

Wij zijn er als Amaliazorg van overtuigd dat een betekenisvolle dag een belangrijke basis is voor de kwaliteit van leven. We geloven dat dit voor iedereen mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van iedereen die een beroep op ons doet. Hiervoor werken we belevingsgericht. Dit betekent dat welzijn, wonen en zorg voor iedereen uniek is en afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis,
gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Hierdoor zijn belevingsgericht wonen en leven optimaal mogelijk. Dit doen we samen met naasten, medewerkers en vrijwilligers die deze belevingsgerichte passie delen. Met als doel een zo groot mogelijk welzijn in een omgeving die veilige vrijheid biedt.

Onze kernwaarden - wat vinden wij belangrijk?

Om de missie en visie in praktijk te kunnen brengen hebben wij vier kernwaarden. Door vanuit deze kernwaarden te werken kunnen we optimaal belevingsgericht werken. Zo stroomt het belevingsgericht werken door de aderen van al onze medewerkers. Alle medewerkers binnen Amaliazorg zijn zich bewust van hun handelen en de invloed die dat heeft op het welbevinden van de bewoner. Onze kernwaarden zijn:

  • Professioneel: we hebben de juiste kennis en vaardigheden om bewoners elke dag een waardevolle dag te kunnen geven. We kijken kritisch naar ons eigen functioneren, staan open voor feedback en blijven leren en verbeteren. In onze communicatie zijn we open, helder en zorgvuldig. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren; we zetten deze gedachten om naar concrete acties.   
  • AAndacht: we zijn een warme organisatie en hebben oog voor het welbevinden van de bewoner, maar ook oog voor elkaar (collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers) en voor ons eigen handelen en de invloed die dat heeft op de omgeving.
  • Respect: we hebben respect voor de levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften van bewoners. We laten ze in hun waarde en hebben respect voor ieders eigenheid en talenten. Dit geldt ook voor collega’s. Bij collega’s benoemen we het effect van gedrag en handelingen eerlijk en respectvol, spreken we verwachtingen uit naar elkaar en geven we elkaar complimenten.
  • Samenwerken: we werken samen om bewoners een waardevolle dag te bezorgen. Dit doen we samen met de bewoner, families, met collega’s en vrijwilligers binnen het team, binnen de locatie, maar ook binnen Amaliazorg als geheel. We werken ook samen met externe partners en met de samenleving als geheel. Want samen zijn we sterker. Zo kunnen we van elkaar leren, goede ideeën delen en samen verder komen.

Kernwaarden Amaliazorg

De beginletters van de kernwaarden vormen het woord paars. Dit is een belangrijke huisstijlkleur van Amaliazorg. Daarnaast is het een kleur die geassocieerd wordt met visie en daadkracht. Zaken die erg belangrijk zijn om Amaliazorg gezond naar de toekomst te brengen. Bovendien is het een duidelijke link naar de slogan van Amaliazorg ‘Samen leven kleur geven’.

Samen leven kleur geven

Kleur geven kan al met een klein gebaar waardoor een glimlach op iemands gezicht komt of je iemand ziet genieten. Het heeft te maken met warme aandacht, zinvolle bezigheden, je thuis voelen, jezelf kunnen zijn, erkenning krijgen en van betekenis zijn. Daar willen we als Amaliazorg om bekend staan. We gaan op zoek naar wat of wie het leven van iemand kleur geeft. Soms is het nodig om daarvoor onze eigen structuren en gewoonten los te laten. We kijken ook hoe we het werk van medewerkers en vrijwilligers aan laten sluiten en extra kleur kunnen geven. Dat draagt bij aan ieders werkgeluk en dat vertaalt zich weer in extra kleur in het leven van de bewoners.

Deze visie is de afgelopen jaren steeds beter in het DNA van onze medewerkers verankerd en onze gebouwen zijn meer vanuit deze visie ingericht. Voor de komende jaren gaan we een aantal thema’s nog verder inkleuren vanuit onze belevingsgerichte visie.

Kwaliteit

Uw welzijn staat voorop. Een belangrijk aspect daarin, is de zorg voor kwaliteit. Het bieden van veilig verantwoorde zorg en overige dienstverlening staan hoog in het vaandel. Daarnaast streven we naar tevreden bewoners en vertegenwoordigers, tevreden medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers en een financieel gezonde organisatie. 

Samen leven kleur geven

Dat is waar we bij Amaliazorg elke dag mee bezig zijn. Maar hoe doe je dat? Dat kan al met een klein gebaar waardoor je een glimlach op het gezicht van een bewoner tovert of waardoor je een bewoner ziet genieten. Het heeft te maken met warme aandacht, zinvolle bezigheden, thuis voelen, jezelf kunnen zijn, erkenning krijgen en van betekenis zijn. Daar willen we om bekend staan.

Ga op zoek naar wat of wie het leven van een bewoner kleur geeft. We willen ook jouw werk kleur geven. Laat ons weten wat jouw werk kleur geeft en bespreek dit ook met je collega's. Want jouw werkgeluk vertaalt zich door in het welzijn van de bewoners.

Amaliazorg samen leven kleur geven