Cliëntenraad

In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) kent Amaliazorg een medezeggenschapsorgaan voor cliënten, de zogenoemde cliëntenraad. De cliëntenraad praat mee over het beleid van Amaliazorg en heeft daarnaast het recht een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen.

Amaliazorg heeft op iedere locatie een lokale cliëntenraad. Deze cliëntenraden zijn ingesteld om uw belangen te behartigen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen aan de locatiemanager. Er is ook een centrale cliëntenraad, die advies uitbrengt aan de directie. De centrale cliëntenraad wordt gevormd door afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de kaders aan waar binnen cliënten inspraak (kunnen) hebben op het beleid van een zorginstelling.

Alle lokale cliëntenraden zijn aangesloten bij de centrale cliëntenraad van Amaliazorg. Het bestaansrecht van de centrale cliëntenraad is vastgelegd in het Convenant Centrale Cliëntenraad.

Het werkgebied, de taken en bevoegdheden staan omschreven in dit convenant.

Cliënttevredenheid

Amaliazorg vindt het van groot belang om haar diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Wij voeren daarom regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt door een erkend bureau met behulp van de CQ-index. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij nog beter in uw behoeften voorzien. 

Cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.