Cliëntenraad

In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) kent Amaliazorg een medezeggenschapsorgaan voor bewoners, de zogenoemde cliëntenraad. De cliëntenraad praat mee over het beleid van Amaliazorg en heeft daarnaast het recht een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen.

Op een aantal locaties is er eveneens een lokale cliëntenraad. Deze cliëntenraden zijn ingesteld om uw belangen te behartigen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen aan de locatiemanager. Er is ook een centrale cliëntenraad, die advies uitbrengt aan de directie. De centrale cliëntenraad wordt gevormd door afgevaardigden van de lokale cliëntenraden of de locaties. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de kaders aan waar binnen bewoners (of hun vertegenwoordigers) inspraak (kunnen) hebben op het beleid van een zorginstelling.

De lokale cliëntenraden zijn aangesloten bij de centrale cliëntenraad van Amaliazorg. Het bestaansrecht van de centrale cliëntenraad is vastgelegd in het Convenant Centrale Cliëntenraad. Het werkgebied, de taken en bevoegdheden staan omschreven in dit convenant.

Cliënttevredenheid

Amaliazorg vindt het van groot belang om haar diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Wij voeren daarom regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt door een erkend bureau met behulp van de CQ-index. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij nog beter in uw behoeften voorzien.